Politica De Confidentialitate

Societatea noastră acordă o mare importanță protecției vieții private și datelor utilizatorilor site-urilor sale.

În cadrul activităților noastre, firma noastră colectează și procesează date cu caracter personal în calitate de responsabil cu procesarea și este în consecință supusă regulilor aplicabile în materie de protecție a datelor personale, și, în special, Regulamentului General European cu privire la Protecția datelor personale n°2016/679 din 27 aprilie 2016 (denumit „RGPD”), cât și tuturor regulilor de drept național instituite în vederea aplicării acestuia.

Prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politica”), își propune să vă informeze într-un mod clar, simplu și complet asupra felului în care firma noastră colectează și utilizează anumite date cu caracter personal care vă vizează, în special prin sau în legătură cu site-urile sale sau aplicațiile mobile, și cu privire la modalitățile de care dispuneți pentru a controla această utilizare și a vă exersa drepturile în legătură cu aceasta.

1. CU CE OCAZIE VĂ SUNT COLECTATE DATELE PERSONALE ?

Firma noastră poate fi obligată să vă colecteze datele personale în diferite ocazii (pe internet sau prin prezență fizică)

Câteodată, Firma noastră poate să culeagă datele dvs.prin intermediul formularelor, în cadrul cărora rubricile consemnate cu un asterisc '*' sunt considerate obligatorii și trebuie completate. În caz contrar, accesul la anumite servicii și utilizarea acestora va fi imposibilă.

Datele pe care ni le comunicați creând un cont pe site-urile noastre de pe internet sau pe aplicațiile mobile

Dacă doriți să utilizați anumite site-uri, veți avea nevoie să vă identificați prin crearea unui cont.

Atunci când creați un cont pe site-urile noatre de internet sau aplicațiile noastre mobile, vi se va solicita să ne furnizați anumite date cu caracter personal, cu precădere datele personale de identificare.

Aceste date ne permit să gestionăm crearea profilului dumneavoastră și să vă asigurăm gestiunea contului.

Aceste procesări se bazează pe urmărirea interesului legitim al responsabilului de procesare în baza articolului 6 din RGPD.

Datele pe care dumneavoastră ni le comunicați pentru a răspunde unei oferte de muncă sau pentru o candidatură spontană

În cadrul gestiunii recrutării, Firma noastră colectează datele cu caracter personal ale candidaților care provin în special din CV-uri și scrisorile trimise, din întrevederile cu Firma noastră, dacă este necesar sunt prevăzute a fi utilizate rezultatele testelor psiho-tehnice, cât și răspunsurile la întrebările puse în formulare.

Aceste date vor fi prelucrate exclusiv de către Firma noastră și filialele sale în cadrul procesării candidaturii dumneavoastră.

Baza juridică a procesării se bazează totodată pe consimțământul și interesul legitim al responsabilului cu procesarea care trebuie să asigure gestiunea recrutării.

Datele colectate automat în momentul vizitării site-urilor noastre pe internet

Atunci când navigați pe site-urile noastre, e posibil să apară identificatori cookie pe terminalul dumneavoastră (calculator, telefon, tabletă), în funcție de opțiunile pe care le-ați exprimat și pe care le puteți modifica în orice moment.

Un identificator cookie este un mic fișier ce conține informații privitoare la navigarea pe aceste site-uri, al cărul obiectiv principal este de a îmbunătăți consultarea lor și de a permite adresarea de servicii personalizate.

În timpul consultării site-urilor noastre pe internet, Firma noastră setează îndeosebi identificatori cookie pentru măsurarea audienței. Identificatorii cookie pentru măsurarea audienței ne pemit să înțelegem mai bine felul în care site-urile sunt utilizate, să analizăm ergonomia lor și să detectăm și să rezolvăm problemele tehnice.

Acești identificatori cookie presupun acordul Utilizatorului.

A se consulta politica noastră cu privire la identificatorii cookie pentru mai multe informații – a se introduce adresa

În contextul gestionării buletinelor informative,

Firma noastră colectează și procesează datele dvs. personale. Datele dvs. pot fi transmise furnizorilor pentru această gestionare. Aveți dreptul de a accesa, de a rectifica, de a limita și de a contesta procesarea. De asemenea, puteți obține portabilitatea, retrageți consimțământul dvs. prin dezabonarea la buletine de știri și solicitați ștergerea datelor. Pentru orice solicitare referitoare la datele dvs. personale, accesați această pagină

Datele pe care ni le comunicați prin formularele de contact

Firma noastră a introdus formulare de contact.

Datele de completat în aceste formulare ne permit să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Datele dumneavoastră personale nu sunt utilizate într-un alt scop.

Datele pe care ni le comunicați pentru a participa la un joc

Prelucrarea datelor cu caracter personal pusă în aplicare de Firma noastră se bazează pe consimțământul prealabil.

Datele dumneavoastră personale nu sunt utilizate într-un alt scop.

Dispoziții legale sau normative

Firma noastră poate fi obligată să colecteze si să comunice datele dumneavoastră personale pentru a se conforma unor solicitări de ordin legal sau normativ, hotărâri judecătorești, mandate sau proceduri judiciare, dacă respectarea legislației în vigoare o impune.

Date transmise prin rețelele sociale

Dacă dețineți un cont pe o rețea socială și procedați la o identificare pe un site sau o aplicație mobilă, prin această funcție fără înscriere prealabilă pe site sau pe aplicația mobilă Firma noastră poate primi informații provenind de la rețeaua socială.

Aceste informații vă permit autentificarea și crearea contului.

Condițiile de partajare și de comunicare a acestor informații sunt prevăzute în cadrul condițiilor de înscriere ale rețelelor sociale și se bazează în orice situație pe consimțământul dumneavoastră prealabil.

2. CARE ESTE DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR ȘI CE PROCEDURĂ SE FOLOSEȘTE PENTRU ÎNCHIDERE ?

Firma noastră nu vă păstrează datele personale decât pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor urmărite, sub rezerva posibilitaților legale de arhivare, a obligativității păstrării anumitor date și/ sau păstrării caracterului anonim.

Aceste perioade de păstrare se stabilesc în funcție de scopul prelucrării și țin seama în principal de dispozițiile legale în vigoare care impun o perioadă de păstrare bine stabilită.

Spre exemplificare, găsiți în cele ce urmează perioadele de păstrare aplicabile :

Gestionarea înscrierii dumneavoastră la un cont : datele dvs. vor fi prelucrate până în momentul în care decideți să închideți contul. Puteți să vă închideți contul în orice moment.

Cu toate acestea, în cazul în care nu v-ați conectat pe site-ul nostru timp de trei ani, vă vom închide contul.

Formular de contact: Vă vom prelucra datele cât timp este necesar prelucrării cererii dumneavoastră. În orice caz, datele dumneavoastră vor fi suprimate după o perioadă de 2 ani de la ultimul contact din partea dumneavoastră.

Buletin informativ: vă vom procesa datele personale până la dezabonare sau anularea înscrierii dumneavoastră la buletinul informativ.

Candidatură: datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de 2 ani de la ultimul contact.

3. CUI PUTEM TRANSMITE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ?

Datele dumneavoastră personale fiind confidențiale, doar persoanele autorizate în mod corespunzător de către Firma noastră, în temeiul funcțiilor lor, pot avea acces la datele dumneavoastră personale, fără a aduce atingere transmiterii lor eventuale în condițiile impuse de reglementarea în vigoare.

Firma noastră se angajează să ia toate măsurile de organizare și tehnice care se impun pentru a păstra siguranța, integritatea și confidențialitatea datelor.

Noi nu vindem datele personale unor terți.

Datele dumneavoastră personale pot fi transmise societăților aparținând Grupului nostru de firme .

Prestatorii nostri de servicii autorizați pot de asemenea să fie obligați să prelucreze datele dvs. personale care sunt absolut necesare pentru realizarea serviciilor pe care le încredințăm acestora: este vorba în special de prestatori responsabili cu gestionarea relației cu clienții, cu gestiunea programelor de fidelitate, cu trimiterea de mailuri în scop de marketing, cu stocarea de date…

De asemenea, putem fi obligați să partajăm aceste date cu administrații și organisme publice conform dispozițiilor legale.

4. CUM VI SE PĂSTREAZĂ SIGURANȚA DATELOR PERSONALE ?

Firma noastră ia măsuri pentru protecția și securitatea datelor dumneavoastră personale, pentru a asigura confidențialitatea lor și a împiedica deformarea, deteriorarea, distrugerea sau divulgarea către terți neautorizați.

Atunci când este necesară și autorizată divulgarea datelor unor terți, Firma noastră se asigură că acești terți garantează datelor în cauză același nivel de protecție ca și cel oferit de Firma noastră, solicitând garanții contractuale care prevăd în special faptul că datele vor putea fi prelucrate exclusiv pentru scopuri autorizate, cu toată confidențialitatea și siguranța ce se impun.

Firma noastră pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura că datele personale sunt păstrate în modul cel mai securizat posibil, pe perioada necesară exercitării scopurilor urmărite, conform dreptului în vigoare.

Cu toate că Firma noastră ia toate măsurile adecvate pentru a vă proteja datele personale, nicio tehnologie de transmitere sau de stocare nu este total infailibilă.

Conform dreptului aplicabil, în cazul încălcării dovedite a securității datelor personale ce poate implica un risc crescut cu privire la drepturile și libertățile persoanelor vizate, Firma noastră se angajează să comunice despre această încălcare autorității de control competente și, atunci când reglementarea susmenționată o impune, persoanelor vizate.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, este de datoria dumneavoastră să luați masurile de precauție pentru a împiedica orice acces neautorizat la datele dumneavoastră personale și la terminalele dumneavoastră (calculatoare, telefoane, tablete…), în special prin alegerea unei parole solide.

5. CE DREPTURI AVEȚI ?

Sub rezerva condițiilor prevăzute de reglementarea în vigoare, privitor la datele personale dispuneți de următoarele drepturi :

Dreptul la informare cu privire la procesarea datelor personale

Firma noastră depune eforturi să vă ofere o informație concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, în termeni clari și simpli, despre condițiile de procesare ale datelor dumneavoastră personale.

Dreptul de acces, de rectificare și de ștergere a (sau « dreptul la uitare ») datelor personale

Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastră confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt procesate de către noi sau nu, și condițiile acestei procesări, precum și să primiți o copie (pentru orice copie suplimentară, Firma noastră are dreptul să solicite plata eventuală a cheltuielilor rezonabile pe baza costurilor administrative ocazionate).

Atunci când această solicitare este transmisă pe cale electronică, informațiile sunt furnizate sub formă electronică de uz curent, exceptând cazul în care ați solicitat să se facă într-un alt mod.

Aveți de asemenea dreptul să obțineți, în cel mai scurt timp, rectificarea datelor personale care sunt inexacte sau incomplete.

În sfârșit, sub rezerva excepțiilor prevăzute de legea în vigoare (ex.: păstrarea necesară pentru respectarea unei obligații legale), aveți dreptul de a solicita ștergerea, în cel mai scurt timp, a datelor personale, atunci când se aplică unul dintre motivele următoare: datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare scopurilor pentru care acestea au fost colectate sau procesate altfel; doriți să vă retrageți consimțământul pe baza căruia s-a fondat procesarea datelor personale dacă este cazul, și nu există altă bază care să justifice această procesare; considerați și puteți dovedi că datele dumneavoastră personale au făcut obiectul unei procesări ilicite; datele dumneavoastră personale trebuie să fie șterse în virtutea unei obligații legale. Dreptul la limitarea procesării datelor personale

Reglementarea în vigoare prevede că acest drept poate fi invocat în anumite cazuri, în special în următoarele: atunci când contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, aceste procesări de date vor fi limitate pe durata necesară verificării exactității lor; atunci când considerați și puteți dovedi că procesarea datelor cu caracter personal este ilegală dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, în această situație puteți solicita limitarea procesării; când Firma noastră nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dar acestea vă sunt încă necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție; atunci când vă opuneți procesării care s-ar baza pe interesul legitim al responsabilului cu procesarea, în timpul verificării pentru de a se afla dacă motivele legitime urmărite de responsabilul cu procesarea prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

Dreptul la opoziție inclusiv la prospecție

Puteți să vă opuneți în orice moment procesării datelor personale incluzând cele de profil, pentru motive ce țin de situația dumneavoastră specială. Datele dumneavoastră personale nu vor mai fi procesate, exceptând situația în care există motive legitime și stringente pentru această procesare, care prevalează asupra intereselor dumneavoastră cât și a drepturilor și libertăților, sau din motive legate de constatarea, exercitarea, apărarea drepturilor în justiție.

Atunci când procesarea are ca scop prospectarea, puteți să vă opuneți în orice moment. În acest caz, nu veți mai primi oferte personalizate.

Dreptul de retragere a consimțământului cu privire la procesarea datelor personale

Atunci când Firma noastră vă procesează datele personale pe baza consimțământului dumneavoastră, acesta poate fi retras în orice moment.

În schimb, și conform legii în vigoare, retragerea consimțământului dumneavoastră se aplică doar situațiilor viitoare și prin urmare nu pune în discuție legalitatea procesării efectuate înaintea acestei retrageri.

Dreptul de a reclama la autoritatea de control

Dacă în pofida eforturilor noastre în vederea păstrării datelor dumneavoastră personale, considerați că nu vă sunt respectate drepturile, puteți face o reclamație la o autoritate de control.

O listă a autorităților de control este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene. Dreptul de a decide asupra datelor personale după deces

Aveți dreptul să decideți ce se va întâmpla cu datele dumneavoastră personale post-mortem prin acceptarea directivelor generale și particulare. Firma noastră se angajează să respecte aceste directive. În lipsa directivelor, Firma noastră recunoaște moștenitorilor posibilitatea de a exercita anumite drepturi, în special cel de acces, dacă este necesar pentru finalizarea succesiunii defunctului; și dreptul de opoziție pentru a proceda la închiderea conturilor de utilizator ale defunctului și pentru a se opune procesării datelor sale;

6. MODALITĂȚI DE EXERCITARE A DREPTURILOR

Pentru orice întrebare referitoare la prezenta Politică de confidențialitate și/ sau pentru a vă exercita drepturile descrise mai sus, puteți să vă adresați societății noastre, prin intermediul formularului. Firma noastră se angajează să vă răspundă în cel mai scurt timp, maxim în termen de o lună începând de la primirea cererii dumneavoastră.

Dacă este nevoie, acest termen poate fi prelungit cu două luni, ținând cont de complexitatea și numărul cererilor adresate societății noastre. În acest caz, veți fi informat despre această prelungire și despre motivele întârzierii.

Dacă cererea dumneavoastră va fi transmisă în format electronic, informațiile vă vor fi de asemenea trimise pe cale electronică după posibilități, exceptând situația în care solicitați să fie trimisă în alt mod.

Dacă Firma noastră nu răspunde cererii dumneavoastră, aceasta vă va informa asupra motivelor lipsei de răspuns și veți avea posibilitatea să adresați o reclamație la autoritatea de control și/ sau să formulați acțiune in justiție.

Utilizăm cookie-uri, pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare, asigurând în același timp o navigare sigură. Pentru mai multe informații, vă rugăm să acceptați declarația de confidențialitate.

Accept